13 april 2024

Katholieke besturenbonden en christelijke Besturenraad op weg naar fusie

WOERDEN | Update | De Bond Katholiek Primair Onderwijs (KBO), de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs (KBVO) en de protestants-christelijke Besturenraad huizen sinds maandag 29 november officieel in een en hetzelfde gebouw.

Daarmee is de nauwe samenwerking na jaren van overleg een feit. Eerder hebben gesprekken over een fusie niet tot een samensmelting geleid. Maar volgens een Twitterbericht van Pieter Hendrikse, lid van het algemeen bestuur van KBVO en lid van de raad van bestuur van OMO, is een fusie nu niet meer dan een logische volgende stap.

De twee organisaties behartigen de belangen van het confessioneel onderwijs in Nederland, goed voor zestig procent van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In leerlingen uitgedrukt gaat het om ongeveer 1,6 miljoen jongeren.
 
Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en onder meer verantwoordelijk voor het katholiek onderwijs, zegent het nieuwe kantoor in Woerden in. (Foto Ruben Schipper)
Tot de verhuizing afgelopen zomer hadden de katholieke en christelijke besturenorganisaties ieder een eigen kantoor in respectievelijk Den Haag en Zoetermeer. Om verschillende redenen is de keus op de locatie in Woerden gevallen. Vanwege de centrale ligging zijn de organisaties gemakkelijker bereikbaar voor de achterban, er kan efficienter gewerkt worden en de organisaties schurken minder tegen politiek en bestuurlijk Den Haag aan.

Hart onder de riem
Ondanks dat laatste was minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) bereid om de officiele ingebruikname van het nieuwe kantoor bij te wonen. In haar toespraak stak ze het confessioneel onderwijs een hart onder de riem want de positie van het bijzonder onderwijs is niet meer vanzelfsprekend.
Wel voor de minister zelf, maar niet voor de Tweede Kamer waar steeds vaker kritische geluiden klinken over het bijzonder onderwijs.  Maar het is aan het confessioneel onderwijs om te bewijzen dat het nu en in de toekomst bestaansrecht heeft, aldus de minister. Ze sprak de hoop uit dat de organisaties door hun nauwe samenwerking er in zullen slagen om zich te versterken.
 
Passend onderwijs
Van Bijsterveldt nam tevens de gelegenheid te baat om de hoofdlijnen van het regeerakkoord voor wat betreft het onderwijs nog eens toe te lichten. Opbrengstgericht werken en het meten van resultaten door middel van toetsen zijn belangrijke speerpunten in het kabinetsbeleid. ‘De basis op orde, de lat omhoog’, vatte de minister samen. Dat is volgens haar nodig om een plek in de internationale kopgroep van het onderwijs te kunnen vasthouden.
De bewindsvrouw ging ook in op de kritiek en de zorgen over de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs. Aan de omvang ervan valt niet mer te tornen maar ze beloofde dat ze nauw met organisaties als de besturenbonden gaat overleggen over de wijze waartop deze maatregel wordt uitgevoerd.

__________________________________________________________________

UPDATE 5 juni 2011 | Besturenraad en de bonden KBO en KBVO onderzoeken de haalbaarheid van een fusie tot een nieuwe organisatie die de belangen van het protestants-christelijk en katholiek onderwijs behartigt. Besturenraad en de bonden KBO en KBVO vertegenwoordigen ongeveer tweederde van alle scholen in Nederland en samen kunnen ze zo een stevige vuist maken.
Uitgangspunt bij een fusie is dat met respect voor de eigenheid van de verschillende tradities en culturen van beide organisaties, de relevantie, de presentatie en de slagkracht van het gehele christelijke onderwijs worden vergroot.  
 
Dienstverlening
De fusie zal ook efficiencyvoordelen en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening opleveren. Daarom zal het in de verkennende gesprekken niet alleen gaan over een samengaan van de drie verenigingen, maar ook van de beide bureauorganisaties. Op 25 november zullen de leden van Besturenraad en bonden KBO en KBVO ieder in hun eigen algemene ledenvergadering een finaal oordeel moeten geven.
 

Deel dit artikel