22 mei 2024

School of Education slaat brug naar onderwijspraktijk in Brabant

 

EINDHOVEN | NIEUWS | De Eindhoven School of Education (ESoE) gaat zich de komende jaren nog meer inzetten om de afstand tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk in Brabant te verkleinen.

Vanaf 1 januari valt het opleidings- en onderzoeksinstituut volledig onder de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). De ESoE is in 2006 opgericht door een gezamenlijk initiatief van TU/e en Fontys Hogescholen. Maar het huidige college van bestuur van Fontys vindt dat het faciliteren van toegepast wetenschappelijk onderzoek niet tot de kerntaken van de hogeschool behoort en heeft de bestuurlijke samenwerking in goed overleg beëindigd.

Fontys blijft wel betrokken bij activiteiten van ESoE, bevestigt een woordvoerder van de hogeschool.Het onderzoek op de ESoE wordt voor een belangrijk deel verricht door promovendi. Sinds de start in 2006 hebben 16 ESoE-promovendi hun proefschrift voltooid. Een deel van die promovendi kwam uit de gelederen van Fontys, maar het huidige college van bestuur heeft besloten dat traject af te bouwen.

In november behaalden achttien studenten van de School of Education hun eerstegraads diplomaProf. Jochems

In november behaalden achttien studenten hun eerstegraads

diploma. Links prof. Jochems.

 

 

Prof. Wim Jochems, directeur van de School of Education, ziet de stap van Fontys niet als verzwakking van het instituut, integendeel. “We hebben nu de ruimte om ook met andere partners in zee te gaan, zoals OMO, pabo De Kempel en andere hogescholen. Fontys is nu een van onze partners zoals met hun pabo’s die betrokken zijn bij het project ‘wetenschap en techniek op de basisschool’.

Innovatieve inzichten
Het is prof. Jochems al jaren een doorn in het oog dat een deel van de onderwijswetenschappers in Nederland zover afstaat van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Meer nog dan in het verleden wil het instituut van Jochems aansluiting zoeken bij de scholen, bij de docent in de klas. Zodat er op de werkvloer direct profijt is van de innovatieve inzichten die voortkomen uit onderzoek van de School of Education als het gaat om didactiek. Bijvoorbeeld over de rol van de docent in het leerproces of, zoals recent, het werken met breuken op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Een andere belangrijke taak van de School of Education is het opleiden van universitair geschoolde leraren die als eerstegrader aan de slag kunnen in het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er bijna honderd studenten op de ESoE die dit mastertraject volgen. Dat zijn allemaal aanstaande bètadocenten, de TU/e is immers een technische universiteit.

Lerarentekort
Toch is het nog maar de vraag of deze aantallen studenten voldoende zijn om te voorzien in het groeiende aantal vacatures voor bètadocenten. Prof. Jochems wijst erop dat de komende jaren grote aantal eerstegraads docenten – de babyboomers – met pensioen gaat. Hun vertrek is uit oogpunt van onderwijskwaliteit een forse aderlating en daarom is van belang dat veel geïnvesteerd wordt in de universitaire lerarenopleidingen, benadrukt Jochems.

Een andere pijl op de boog van de ESoE is de educatieve minor voor studenten in de bachelorfase. Dat is een traject waarbij studenten die aan de TU/e bijvoorbeeld natuur- of scheikunde studeren een tweedegraads lesbevoegdheid kunnen halen tijdens hun reguliere studie. Jochems heeft er goede hoop op dat via deze weg meer studenten geïnteresseerd raken in het leraarschap.

Op de agenda van de School of Education staat verder onder meer de ontwikkeling van het vak science dat, mede in het licht van het streven om de positie van Nederland als kenniseconomie te versterken, een steviger plek moet krijgen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Deel dit artikel