20 april 2024

Mondriaan College in Oss verkeert in zwaar weer

 OSS | NIEUWS | Het openbaar Mondriaan College (vmbo-t, havo, vwo) in Oss verkeert in zwaar weer. De school loopt het risico volgend jaar onder verscherpt toezicht van de inspectie te komen wegens een zeer zwakke onderwijskwaliteit.

Ook in financieel opzicht zit het flink tegen. Mede door fors lagere aanmeldingen in de afgelopen twee jaar heeft de school aanzienlijk minder inkomsten. Dat betekent dat er opnieuw gesneden moet worden in het personeelsbestand. De situatie heeft tot spanningen geleid in de organisatie. Drie van de vier afdelingsdirecteuren, die samen met rector Theo Bekker het managementteam vormen, hebben zich enige tijd geleden ziekgemeld.

Een van de directeuren heeft onlangs weer gedeeltelijk het werk hervat, zegt rector Bekker. “En wat mij en het bestuur betreft is er voor deze directeuren geen blokkade om terug te keren, die keuze is aan henzelf.” In de ogen van de rector is er geen sprake van een conflict, noch is het team of het management in kampen verdeeld. “Maar dat de emoties hoog oplopen begrijp ik goed, iedereen is zeer betrokken bij de school.”
In een uitgelekte brief van het onlangs opgestapte bestuurslid Pieter van Etten komt wel het beeld naar voren  van een vertrouwenscrisis.

Volgens de rector, die in 2009 als opvolger van Jan Willem Lackamp aantrad, was het managementteam het eerder dit jaar unaniem eens over een verbeterplan. Een cultuuromslag was dringend nodig. Ook het bestuur gaf goedkeuring aan het plan. Maar het ging mis toen het op de uitvoering aan kwam,  stelt de rector, de betrokken afdelingsdirecteuren meldden zich vervolgens ziek.
De rector zegt dat er geen andere keus is dan het plan uit te voeren, gezien de precaire situatie waarin de school is beland. “We kunnen het ons niet permitteren nog meer tijd te verliezen, we moeten snel orde op zaken stellen”.

Minder leerlingen

Het Mondriaan College is, voor wat betreft de bovenbouw van havo en vwo, door de inspectie als zwak beoordeeld. “We hebben te horen gekregen dat als er geen verbetering optreedt we volgend jaar het oordeel zeer zwak krijgen.” Tegelijkertijd worstelt de school met een dalend weerstandsvermogen. Veroorzaakt door maatregelen van de overheid, maar vooral door een dalend leerlingenaantal.

Het aantal nieuwe brugklassers daalde twee jaar op een rij dramatisch. Waren het er in 2009 nog 328, het jaar daarop 213 en dit jaar stokte de teller bij 183. Dit schooljaar telt het Mondriaan 1429 leerlingen. Omdat lagere aanmeldingen structureel doorwerken in de meerjarenbegroting is de school gedwongen de tering naar de nering te zetten en banen te schrappen. “Ik ga er vanuit dat het lukt zonder gedwongen ontslagen, maar ik wil met de vakbonden wel een sociaal plan afsluiten”, aldus de rector.

Onrust onder het personeel

De situatie heeft tot veel onrust onder het personeel geleid. Lex Onderstal, voorzitter van de MR, zegt zich daarover zorgen te maken, maar wil verder niet op de situatie ingaan. Voor Tineke Akkermans, zorgcoördinator op het Mondriaan, is de kwestie aanleiding geweest om ‘recht uit het hart’ een open brief aan haar collega’s te schrijven.

Zij meent dat er wel degelijk sprake is van een conflict en zij verwijt de rector dat die verhindert dat de betrokken afdelingsdirecteuren hun visie op de zaak geven. “Wij kennen deze mensen lang en goed en zij hebben ons aller vertrouwen”. Maar volgens Akkermans, die haar brief niet wil toelichten, ontbreekt bij de rector en het bestuur de wil om het conflict op te lossen en zien ze bepaalde leden van het managementteam liever niet terugkeren.

De afwezigheid van de afdelingsdirecteuren trekt een zware wissel op de hele organisatie, meent Akkermans. Ze roept in haar brief op tot een volledige openheid van zaken en pleit er voor dat een plenaire personeelsvergadering zich uitspreekt over de kwestie en over het vertrouwen in de rector.

Bekker heeft er geen behoefte aan om op de open brief te reageren, maar hij ontkent dat het personeel onvoldoende op de hoogte is gesteld van de situatie. De oproep om een plenaire vergadering te laten beslissen zal hij niet volgen. “Daar gaat een team niet over.”

Bestuurslid opgestapt

Het bestuur staat achter de schoolleider. Twee maanden gelden heeft een van de leden, Pieter van Etten, zijn lidmaatschap opgezegd uit onvrede over de wijze waarop het bestuur de zaak heeft aangepakt. “Ik vond dat we als bestuur niet alleen de rector moesten horen, maar ook de andere leden van het managementteam. Ook zij moesten de kans krijgen hun zegje te doen, dan zou je draagvlak kunnen creëren voor een oplossing. Maar de overige bestuursleden gingen daar niet in mee”, aldus Van Etten, die verder niet op de kwestie wil ingaan maar benadrukt achter het verbeterplan te staan.

In zijn ontslagbrief van 17 februari schrijft hij dat de afdelingsdirecteuren als een soort klokkenluiders aan het bestuur gemeld hebben dat er ‘sprake is van een MT-crisis waardoor er een onwerkbare situatie is ontstaan’. Van Etten wilde dat het bestuur eerst alle betrokkenen zou horen alvorens een definitief standpunt in te nemen. Maar de rector zag dat voorstel als een aantasting van het vertrouwen in hem, aldus Van Etten.

Het ex-bestuurslid is van opvatting dat het bestuur zich eerst breed had moeten informeren en zich boven de partijen had moeten opstellen. De rector heeft van het bestuur de ruimte gekregen om naar een oplossing te zoeken voor de crisis ‘terwijl hij in dit geval een deel van het probleem is’, aldus Van Etten in zijn brief.

Kansen voor Mondriaan

Bekker zegt voort te gaan op de ingeslagen weg. “Een veertigtal docenten heeft aangegeven het plan te steunen, mee te willen denken en ideeën te willen aandragen. Ik hoop dat de anderen daar ook in meegaan. We staan allemaal voor het belang van goed onderwijs, dat is wat ons bindt.”

De rector meent dat het Mondriaan College de mogelijkheid heeft zich op een aantal punten te onderscheiden van andere vo-scholen in Oss, ‘zodat meer leerlingen onze school aantrekkelijk vinden’.  Als voorbeeld noemt hij het benutten van de Talentencampus, die pal naast het Mondriaan College ligt. Ook kan de school zich profileren met het bieden van maatwerk, ‘we zijn een kansenschool’.

> Mondriaan College en Het Hooghuis in Oss mogelijk samen [2012]

Deel dit artikel