19 mei 2024

ATO in Den Bosch wil niet bezuinigen ten koste van leerlingen

DEN BOSCH | NIEUWS | De Stichting ATO in Den Bosch heeft het jaar 2010 afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 1.431.00. Dat tekort is ten laste gebracht van de reserves, want het bestuur vindt dat niet er bezuinigd moet worden ten koste van de leerlingen.Ook ten aanzien van de bovenschoolse kosten, bestuur en staf zullen de uitgaven verlaagd moeten worden.

“Ook in 2011 zal er een fors tekort zijn, zij het niet zo groot. En ook nu gaan we niet bezuinigen op het onderwijs. In 2012 zijn inkomsten en uitgaven weer min of meer in balans”, zegt Joop van Lanen, voorzitter van het college van bestuur, heel stellig.  De Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (ATO-scholenkring) heeft in Den Bosch en omgeving in totaal 20 basisscholen met ongeveer 5100 leerlingen. Hoewel de financiële resultaten vorig jaar in rode cijfers genoteerd moesten worden groeide het personeelsbestand met 24 medewerkers tot in totaal 535.

Toch heeft het college van bestuur er niet voor gekozen om dan maar te schrappen in het aantal (vaste) leerkrachten. “Hoewel we dit helaas niet hebben waar kunnen maken voor de tijdelijk aangestelde talentvolle leerkrachten.” ATO verkeert in de bijzondere situatie te maken dat naar verwachting de komende jaren het leerlingenaantal groeit. Op basis van prognoses neemt het aantal leerlingen nog toe met gemiddeld 120 per jaar. In zekere zin is ATO het slachtoffer van het eigen succes, legt Van Lanen uit. “De minister heeft bij wijze van bezuiniging de zogeheten groeiregeling aangepast, dat pakt nadelig voor ons uit. We krijgen nu pas later de bekostiging waar we, gezien het aantal leerlingen, aanspraak op kunnen maken. Die eerste extra 140 leerlingen moeten we in feite uit eigen zak betalen.”
 
Basisschool De Ontdekking in Den Bosch behoort  ook tot ATO-scholenkring.

Ziekteverzuim lager
Een andere bezuinigingsmaatregel waar ATO de gevolgen van ondervindt gaat over het budget voor bestuur en management, een bedrag van zo’n 2,6 ton. En ook de lagere rente-inkomsten waren een streep door de rekening. Al met al heeft ATO te maken met een structureel lagere bekostiging van ongeveer 1 miljoen euro op een begroting van ruim 24 miljoen. Tegenvallende kosten op het gebied van ICT/leermiddelen en met name personele kosten zijn aanleiding om scherper in te zetten op planning en controle.
Een gunstige ontwikkeling heeft zich voorgedaan voor wat betreft het ziekteverzuim dat gedaald is van 6,7 procent naar 5,24 procent en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde. “Daar zijn we trost op.”

Verbetering van de onderwijskwaliteit is belangrijk speerpunt in het beleid. Het college van bestuur is daar sinds drie jaar eindverantwoordelijk voor en wordt daar op aangesproken door de Onderwijsinspectie. “Onze inzet was om a) te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en b) dat kinderen lezen taal en rekenen beheersen op het niveau dat past bij hun capaciteiten Maar dat pakken we op met alle directeuren van onze scholen. Dat doen we in gezamenlijkheid, er is sprake van een kruisbestuiving. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld zodat alle scholen daarvan de vruchten kunnen plukken. De leerkracht in de klas is daarbij de spin in het web, daar moet het uiteindelijk gebeuren”, zegt Van Lanen.

Geen zwakke scholen
De resultaten van deze inspanningen zijn zichtbaar, binnen de ATO-scholenkring hebben alle scholen een basisarrangement, er zijn geen (zeer) zwakke scholen. En dat proces van kwaliteitsverbetering gaat door, aldus Van Lanen. Dat moet erin uitmonden dat scholen zich in de nabije toekomst in hun profiel gaan verbreden of specialiseren. In dit verband wil de collegevoorzitter nog wel kwijt dat kwaliteit meer is dan opbrengsten, het gaat om de (talent)ontwikkeling van een kind in brede zin.
Belangrijk aandachtspunt de komende jaren is de toegankelijkheid. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, beaamt Van Lanen, maar dat is het niet altijd. In samenspraak met ouders en kind zullen scholen op zoek moeten naar de beste plek. In de relatie met ouders gaat flink geïnvesteerd worden, aldus Van Lanen.

Tot de ATO-scholenkring behoren De Wiek, LW Beekman, De Vlieger, Noorderlicht, De Hobbit, Het Mozaïek Madelief, Kruisstraat, Sterrenbosch, De Aquamarijn, De Ontdekking, Het Rondeel, De Springplank, Caleidoscoop, Merlijn, De Overlaet, De Meander, De Groote Wielen, De Sprong en De Hoven. De scholen staan in Den Bosch en Rosmalen, met uitzondering van de Wiek (Drunen).
 
 

Deel dit artikel