18 april 2024

In Brabant heeft bijna elke gemeente een of meer brede scholen

TILBURG | NIEUWS | Van de 67 gemeenten die Noord-Brabant telt hebben er 64 één of meer brede scholen binnen de grenzen. In de drie overige gemeenten (Dongen, Zundert, Veldhoven) staan brede scholen in de steigers.

Dat valt af te leiden uit het jaarbericht 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de brede scholen, dat door de organisatie Oberon is opgesteld in opdracht van OCW. Daarin staat ook te lezen dat Brabant met Zeeland en Drenthe verhoudingsgewijs de meeste brede scholen telt, maar absolute aantallen per provincie worden niet genoemd. Vier jaar geleden waren in er in Brabant ongeveer 200 brede scholen en er lagen plannen voor nog eens 100 nieuwe scholen.

Geen verdere groei?
Volgens het jaarbericht telt Nederland nu ruim 1600 brede basisscholen en 400 brede vo-scholen. Maar de groei lijkt er nu wel uit te zijn. “Op het totaal van 7000 Nederlandse basisscholen maken er ruim 2000 deel uit van een brede school. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal afnemen. Het aantal brede scholen in voorbereiding is drastisch terug gelopen. Vooral in dorpskernen zijn er nog brede scholen gepland, in herstructurering- en nieuwbouwwijken is dat in veel mindere mate het geval”, staat in het jaarbericht.

Minister Van Bijsterveldt schrijft in het jaarbericht blij te zijn met deze ontwikkeling. “We stellen hoge eisen aan het onderwijs in deze tijd. En dat vertaalt zich in een groot aantal ambities waar scholen en aanverwante organisaties mee aan de slag gaan. Denk daarbij aan passend onderwijs, ouder betrokkenheid, beter presteren, het effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen. De brede school is bij uitstek geschikt om de daarvoor noodzakelijke verbindingen te leggen tussen scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, CJG, jeugdzorg, maar ook ouders en organisaties in de wijk”, schrijft de minister.

Enkele trends in het jaarbericht:
– Het zijn vaker de scholen in plaats van de gemeenten die het idee van de brede school trekken. De gemeentelijke steun neemt ook af, ruim de helft van de Nederlandse gemeenten vindt dat brede scholen in de toekomst op eigen benen moeten staan.
– Brede scholen richten zich met hun doelen en activiteiten meer en meer op kinderen en jongeren. In 2011 zijn er minder brede scholen die ouders en buurtbewoners als doelgroep beschouwen en activiteiten voor hen organiseren dan in voorgaande jaren.
– Steeds meer brede scholen richten zich op een sluitend arrangement van onderwijs en opvang voor kinderen van werkende ouders. Een relatief nieuwe term in dit verband is het  (integraal) kindcentrum. Het kindcentrum is te beschouwen als een variant van de brede school die zich kenmerkt zich doorintensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.
– De helft van de brede scholen biedt kinderen inmiddels een volledig dagarrangement.
– Bijna de helft van de brede scholen in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan te maken te hebben met bezuinigingen.
– Over een periode van tien jaar is er aardig wat beweging te zien in de huisvesting van brede scholen. Enkele jaren geleden leek het er nog op dat het merendeel van de brede scholen in multifunctionele accommodaties (MFA’s) zou worden ondergebracht.

Maar deze trend heeft niet doorgezet. Tussen 2009 en 2011 is het aandeel brede scholen in een MFA flink gedaald, van de helft naar ruim een derde. Ook het aandeel brede scholen in
nieuwbouw is afgenomen. Vooral de grote gemeenten lijken vaker te kiezen voor huisvesting van brede scholen met locaties verspreid over de wijk (netwerk). MFA’s zijn dan ook relatief vaak te vinden in plattelandsgemeenten.

> Lees hier meer over het onderzoek

Deel dit artikel