19 mei 2024

In Noordoost-Brabant flinke stap vooruit met passend onderwijs

HEESCH | NIEUWS | In de regio Noordoost-Brabant zijn 20 april de eerste flinke stappen gezet voor de organisatie van passend onderwijs. Veertien schoolbesturen in het primair onderwijs hebben een intentieverklaring getekend voor de oprichting van één samenwerkingsverband.

Dat bestrijkt het gebied van de gemeenten Bernheze, Landerd, Maasdonk, Oss, St. Oedenrode, Uden en Veghel. De intentieverklaring moet het pad effenen naar een samenwerkingsverband waarin het belang van de leerling, en niet die van een bestuur of school, centraal staat. Dat betekent dat de betrokken partijen elkaar niet langer als concurrenten moeten zien, maar als collega’s opdat elke leerling op de plek komt te zitten waar hij/zij het beste tot zijn recht komt.

“Passend onderwijs gaat niet alleen over leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar over de onderwijskansen van álle kinderen”, benadrukte procesmanager Leo Lensen bij de ondertekening van de intentieverklaring. En Hans Terpstra, voorzitter van het SWV VO, verwoordde het zo: “Als het echt om de leerling gaat zullen besturen over de eigen horizon heen moeten kijken en keuze moeten maken die zowel voor de leerling als voor de leerkracht betekenisvol zijn.”

Dat de schoolbesturen in deze regio zich daarvan bewust zijn blijkt uit de opdracht en ambitie zoals die in de intentieverklaring zijn omschreven: “Partijen zien in het realiseren van passend onderwijs in ultieme zin de opdracht die ze hebben om voor alle kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn in de regio, betekenisvol onderwijs aan te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind als aan de behoeften van de samenleving. Zij beogen daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van de regio waarin zij werkzaam zijn”. In het werkgebied gaan ruim 24.000 kinderen naar het speciaal of (speciaal)basisonderwijs.

Omzetten in daden

De bestuurders die bij de ondertekening van de intentieverklaring beseffen maar al te goed maar dat het nog heel wat inspanning zal vergen om de intenties om te zetten in daden. Het is een erg complex en ingrijpend proces, maar de wil om het passend onderwijs tot een succes te maken is er, aldus Gerard van Bergen, algemeen directeur van SKPO-Novum. Daarbij zal ook de samenwerking met onder meer Jeugdzorg, CJG en gemeenten geïntensiveerd moeten worden. Het gesternte is bovendien niet gunstig. De invoering van passend onderwijs gaat gepaard met bezuinigingen door het rijk.

En passend onderwijs betekent ook dat de er – eindelijk – eens een echt doorlopende leerlijn ontstaat met het voortgezet onderwijs. Ook daar is nog veel werk aan de winkel, aldus Terpstra. In zijn woorden klonk de aarzeling door die er op de werkvloer is te horen over de ambities van passend onderwijs. “Iedere school heeft grenzen aan de ondersteuning die ze kan bieden. Vanuit het veld hoor ik wel eens iets in de trant van: ‘Dat is toch wel heel moeilijk om in de klas te hebben maar het lukt wel. Alleen merk ik dat mijn aandacht voor nadere kinderen minder is’.”

Kwestbare leerling

“Vooral dat laatste zegt iets over de begeleiding en deskundigheid die nodig is om zo inclusief mogelijk te willen zijn”, aldus Terpstra. Hij verwees ook naar het recente Onderwijsverslag van de Inspectie waaruit blijkt dat er momenteel al te weinig aandacht is voor kwetsbare leerlingen en dat de verwachting is dat dit met invoering van passend onderwijs alleen maar verder afneemt. “Leerkrachten moeten leren om te gaan met verscheidenheid in de klas en hebben daarbij professionele ondersteuning nodig om dat waar te maken”.
De betrokken besturen hebben ook in de intentieverklaring vastgelegd dat ze zich medeverantwoordelijk achten voor een goed verloop van de voorschoolse periode (tot 4 jaar). En er is ook inbreng van de ouders. ‘Wij beschouwen ouders als essentiële (educatieve) partners voor het realiseren van passend onderwijs voor de individuele leerling.’  

          Besturen
          De deelnemende besturen zijn Openbaar Onderwijs Groep; Primair Katholiek Onderwijs; Katholiek Basisonderwijs Oss; Katholiek Primair Onderwijs NOVUM; Pallas; Katholieke Onderwijs Sint-Oedenrode; Onderwijs op Islamitische grondslag; Katholieke Onderwijs Gemeente Uden; Optimus; SKIPOV; Departement Oss van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen; Maashorst; Oosterwijs; ZML Noordoost Brabant.

Deel dit artikel