23 mei 2024

Wintels maakt keuze voor Fontys en gaat fors minder verdienen

EINDHOVEN | NIEUWS | Marcel Wintels (48) heeft de knoop doorgehakt en zijn politieke aspiraties binnen het CDA laten varen. Hij ziet af van een plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en blijft collegevoorzitter van Fontys Hogescholen.

Wintels is op 1 juni jl. bij Fontys begonnen aan zijn tweede zittingstermijn die in mei 2016 afloopt. Hij gaat er in salaris overigens wel fors op achteruit. Op basis van zijn eerste contract bedroeg zijn bezoldiging € 246.225. Zijn nieuwe bezoldiging is in lijn gebracht met wat OCW en de Tweede Kamer als wenselijk beschouwen. Voor bestuurders in mbo en hbo is het maximum in 2012 gesteld op € 195.459.

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra hebben op 9 februari van dit jaar in een brief aan besturen en toezichthouders nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht wat de maximale bezoldiging voor alle sectoren moet zijn. Voor po is dat € 162.210, voor vo € 180.346, voor mbo/hbo € 195.459 en voor de universiteiten € 225.348. Bezoldiging is de som van o.a. brutosalaris plus pensioenpremie.

Wanneer bestuurders toch een hoger bedrag ontvangen dan de maximumnorm dan zal dat door OCW als ondoelmatig worden bestempeld als ondoelmatig en worden teruggevorderd bij de instelling. Dat is geen loze kreet. Toen er enkele jaren geleden volgens de minister een te hoge gouden handdruk was uitgekeerd aan de vertrekkende topbestuurder van het Friesland College, verhaalde OCW het verschil op de bekostiging van deze mbo-school.

Wettelijke regeling
De afgelopen jaren was er regelmatig kritiek vanuit het parlement en vanuit de vakbonden op de bovenmatige hoogte van de topsalarissen in het publieke domein, waaronder het onderwijs. Kamerleden ergerden er zich aan dat de bezoldiging (ver) boven dat van een minister uitsteeg. Inmiddels is er wetgeving in voorbereiding om daar een halt aan toe te roepen, de zogeheten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De wet is ook van toepassing op de topfuncties bij de onderwjskoepels (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, HBO-raad, VSNU en  SBB). Het wetsvoorstel is in december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2013.

Op de site van Fontys is alle informatie over de beloning van het college van bestuur te vinden. Ook de declaraties van de bestuurders en de nevenfuncties zijn hier gepubliceerd. Fontys wil op dit vlak volledig transparant zijn naar de buitenwereld.

► Ga hier naar de site van Fontys
► Lees hier de verklaring van Wintels over het CDA
► Lees hier het artikel ‘Wintels beste betaalde hbo-bestuurder’ [2011]

Deel dit artikel