18 april 2024

Directeur Coen Free: Koning Willem I College trekt zijn eigen plan

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch laat zich niet de leslezen door werkgevers of vakbonden als het gaat om de aanpak van het beroepsonderwijs.

“Wij houden onverkort vast aan grondwettelijk recht dat wij voor 100% verantwoordelijk zijn voor het ‘hoe’ van het onderwijs, ten dienste van het zelfbeschikkingsrecht en de vrije ontplooiing van onze leerlingen”, aldus algemeen directeur Coen Free tijdens de opening van het nieuwe studiejaar. De mbo-school trekt zijn eigen plan en laat zich daarbij inspireren door het model van de Amerikaanse community colleges, die gebaseerd zijn op een ‘unieke mengvorm van Angelsaksische cultuur en het Rijnlands model, wat ze tot een hoogwaardige banenmotor maakt’.

Rampzalig
Volgens Free heeft het bedrijfsleven een veel te grote invloed op het onderwijs, zadelt het de regionale opleidingencentra (roc’s)  op met een kostbare bureaucratie en is het in hoge mate verantwoordelijk voor de introductie van de ‘inferieure cgo-kwalificatiestructuur’.  Waarbij cgo staat voor competentiegericht leren. Een onderwijsvernieuwing die volgens Free rampzalig is geweest voor het (middelbaar) beroepsonderwijs. De kritiek van werkgevers dat de roc’s achterlopen slaat dan ook nergens op.

Eerder al, begin jaren negentig,  waren de sociale partners verantwoordelijk voor de vorming van roc’s. Een operatie die, aldus Free, de teloorgang betekende van ‘hét mbo (meao, mts, etc.) en van het uitstekende vakonderwijs van het toenmalige leerlingwezen.’ Hij karakteriseerde de verhouding van het mbo met werkgevers en vakbonden als  ‘een soort feodaal poldermodel’.

  • Directeur Coen Free interviewt talentvolle studenten

Free is blij dat minister Van Bijsterveldt met haar Actieplan Focus op Vakmanschap een streep zet door het cgo en terugkeert naar beroepsgericht onderwijs. Volgens de Bossche directeur is het actieplan niet minder dan een ingrijpende stelselwijziging en hij prijst daarom de moed van de minister. Het Koning Willem I College zal de ruimte om een eigen invulling te geven aan het beroepsonderwijs maximaal benutten. Een van de ambities is om vormen van hoger onderwijs aan te bieden, zoals dat door de community colleges ook gebeurt.

Geen financiële risico’s
De directeur maakte ook van de gelegenheid gebruik om het beeld recht te zetten dat alle instellingen in het mbo onverantwoorde financiële risico’s nemen (zoals het noodlijdende Amarantis). Het Koning Willem I College heeft geen enkele lening in de boeken staan; de sector als geheel heeft een schuld van 1,1 miljard. De financiële buffers van het KW1C liggen ruim boven de normen; slechts 4,5% van de uitgaven is voor management. Het college van Bestuur (Coen Free, Cor van Gerven) en managers worden volgens de cao betaald. “Ze rijden in eigen wagens en gedragen zich niet als vastgoedhandelaren of financiële genieën met een koffer vol derivaten”, haalde Free uit naar sommige van zijn collega’s in de sector. Een opmerking overigens die een luid applaus kreeg van de zaal.

 

 

> Coen Free (67) begint aan zijn laatste jaar als voorzitter van het college van bestuur annex directeur. Hij begon veertig jaar geleden zijn onderwijscarrière als leraar aan een mavo te Vught. Free geeft vanaf 1995 leiding aan het toen opgerichte Koning Willem I College. De leiding bestaat op dit moment verder uit Cor van Gerven. Een ander lid van het college van bestuur stapte onlangs kort na haar aanstelling al weer op.

? Lees ook Minister: Statusverhoging kan leegloop vmbo/mbo tegengaan

Deel dit artikel