20 mei 2024

Bestuur De Kempen maakt bezwaar tegen begrip ‘overtollige middelen’

VELDHOVEN | NIEUWS | De inspectie heeft in haar onderzoek naar de ‘spaarpotten’ gemerkt dat veel bestuurders moeite hebben dat financiële buffers werden omschreven als ‘overtollige middelen’. Een van de besturen, RBOB De Kempen in Veldhoven, heeft die kritiek nadrukkelijk in het inspectierapport laten opnemen. De verklaring:

“RBOB De Kempen heeft ernstige bezwaren tegen het gebruik van het woord ‘overtollig’. Daarbij wil RBOB benadrukken dat het onderzoek op geen enkele wijze inzicht geeft in de doelmatigheid van de bestede middelen. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat DBOB De Kempen effectief minder aan onderwijs besteedt dan andere besturen, terwijl geen uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit van  RBOB De Kempen acht de door de inspectie gehanteerde rekenmethode met betrekking tot de financiële buffer niet realistisch. Voornamelijk omdat de gebruikte rekenmethode een aantal arbitraire uitgangspunten in zich heeft (keuze voor groot bestuur en bijbehorende signaleringswaarden).

RBOB De Kempen hanteert een eigen risicoanalyse, passend bij de huidige verantwoordelijkheid die bij het bestuur ligt als gevolg van de lumpsumbekostiging (immers, de minister springt niet bij als het misgaat). Op basis van deze risicoanalyse is bepaald dat de vrij besteedbare financiële ruimte momenteel hoog is. De financiële ruimte wordt in de komende jaren afgebouwd naar een voor RBOB De Kempen acceptabel verantwoord niveau.

In het rapport wordt gemeld dat RBOB De Kempen niet bereid is tot het maken van afspraken. RBOB De Kempen is van mening dat het maken van afspraken niet tot het onderzoek strekt (zie afbakening opdracht, 1.4). Daarnaast zou het om afspraken gaan op basis van uitgangspunten die RBOB De Kempen niet onderschrijft. Indien politieke besluitvorming het maken van afspraken over deze materie oplegt, zal RBOB De Kempen zich daar vanzelfsprekend naar voegen.”

Onder Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB De Kempen), ressorteren 14 basisscholen in 11 gemeenten in de Kempen en Limburg. Drie clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de directievoering over de scholen, verdeeld over de clusters West, Midden en Oost.

Deel dit artikel