21 juni 2024

Fusie besturen Leerrijk! en Bravoo van de baan

KAATSHEUVEL | NIEUWS | De besturen van Leerrijk! (katholiek) en Bravoo (openbaar) zetten hun voorgenomen fusie niet door. Uit onderzoek blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorwaarden zoals die in artikel 64 van de Wet op het primair onderwijs aan een bestuurlijke fusie worden gesteld.

Struikelblok is volgens Jac Leijtens, bestuurder van Leerrijk!, de eis dat bij het vormen van een samenwerkingsbestuur (in dit geval katholiek en openbaar) er sprake van moet zijn dat de afzonderlijke besturen niet in staat zijn sluiting van scholen te voorkomen. Volgens berekeningen worden beide besturen echter afzonderlijk in staat geacht scholen die een te klein leerlingenaantal hebben, overeind te houden.

Waarbij Leijtens de kanttekening maakt dat het om een puur rekenkundige exercitie gaat. “Of het ook wenselijk is, is een andere vraag. Maar op grond van de wet is een fusie de komende jaren dus een onhaalbare kaart.” De besturen vinden dat de fusietoets op deze manier verhindert dat problemen in krimpgebieden adequaat worden aangepakt. “We zien in het primair onderwijs, zeker in krimpgebieden, dat de kans verloren gaat om slimmer met scholen om te gaan. In die zin dat een goede spreiding van kwaliteit leverende scholen behouden kan worden.”

Fusietoets
Eerder dit jaar kondigden de  besturen van Leerrijk! Bravoo aan te onderzoeken of een besturenfusie haalbaar is. De Stichting Bravoo telt dertien openbare basisscholen (2200 leerlingen) en Leerrijk!  zestien basis- en twee sbo-scholen (3589 leerlingen) in De Langstraat. De besturen hebben een personeelsomvang van respectievelijk 136 fte en 260 fte.

Ze voorzagen toen al wel dat de nieuwe fusietoets, die sinds 1 oktober 2011 van kracht is, mogelijk een hinderpaal zou zijn. De fusie was nodig omdat beide besturen geconfronteerd worden met een teruglopend leerlingenaantal en met de gevolgen van bezuinigingen door de overheid, zoals bv. de bezuiniging op de uitgaven voor Bestuur en Management en de achterblijvende inkomsten betreffende de materiële vergoeding. Maatregelen die ingrijpende gevolgen hebben voor de financiële draagkracht van beide organisaties.

Samenwerking
Nu de fusie definitief is afgeblazen gaan de besturen in september met elkaar bespreken hoe ze door samenwerking toch een aantal problemen kunnen tackelen. Maar Leijtens verwacht dat mogelijkheden beperkt zullen zijn, de voornaamste effecten zijn immers op het gebied van personeel te vinden en die situatie is rechtspositioneel heel complex. Bij Leerrijk dreigt er op korte termijn geen opheffing van scholen, maar Leijtens sluit niet uit dat er op langere termijn één of twee scholen wellicht als zelfstandige eenheid toch verdwijnen. “Maar als lesplaats proberen we ze dan wel te behouden.”

De besturen zijn teleurgesteld dat ze hun oorspronkelijke plannen niet kunnen realiseren. Ze gaan zich tot de Haagse politiek richten om er de aandacht op te vestigen dat de fusietoets op deze manier gewenste oplossingen in de weg staat.     

► Lees ook Leerrijk! en Bravoo: ‘Fusietoets maakt fuseren erg ingewikkeld’

Deel dit artikel