24 april 2024

Bestuurders in het primair onderwijs hebben nu een eigen cao

ZOETERMEER | NIEUWS | Op 12 maart vindt de ondertekening plaats van de eerste cao voor (professioneel) bestuurders in het primair onderwijs. Deze cao regelt onder meer de bovengrens van de bestuurderssalarissen. Die hoogte bedraagt € 164.551 (inclusief werkgeverslasten, pensioenbijdrage en kostenvergoedingen).

Er zijn nu nog bestuurders die over die grens heengaan, maar hun beloning wordt, met in achtneming van een overgangstermijn, benedenwaarts bijgesteld. De cao is van toepassing op de governance-situatie waarbij er een scheiding is tussen bestuurders en toezichthouders. Deze cao heeft dus betrekking op de beroepsbestuurders, en niet op de vrijwillige (onbezoldigde) bestuurder in een schoolbestuur.

De cao past in het kader van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Deze wet is bedoeld om sectoren die van overheidsbekostiging afhankelijk zijn de salarissen van bestuurders aan banden te leggen. In de cao is geregeld dat de hoogte van het salaris van een bestuurder afhankelijk is van de omvang van de organisatie waar hij of zij leiding aan geeft. Daartoe is een indeling in salarisklassen (zie onder) gemaakt, gebaseerd op het gewogen leerlingenaantal van de organisatie.

De partijen die de cao afsluiten zijn de Vereniging van Toerzichthouders in Onderwijsinstellingen en de Bestuurdersvereniging PO. Over de bapo is niets vastgelegd, daar wordt nog verkennend onderzoek naar verricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: salarisklassen
Onder: salarisschalen  (gebaseerd op 12 x maandsalaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering; exclusief werkgeverslasten, pensioenbijdrage, kostenvergoeding en evt. mobiliteitsregeling)

Deel dit artikel