23 mei 2024

Kleine school De Bron redt zich prima

SPRANG-CAPELLE | NIEUWS | Naar verwachting komt staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) in mei met een reactie op het rapport van de Onderwijsraad over de kleine scholen. Een van de hoofdpunten in het advies is om de minimumomvang van een basisschool vast te stellen op honderd leerlingen. Belangrijkste argument van de Onderwijsraad is dat een school ‘body’ nodig heeft om continue kwaliteit te kunnen bieden.

Scholen met minder leerlingen zijn in dat opzicht kwetsbaar, aldus de raad. Voor dit onderdeel van het advies lijkt weinig draagvlak te zijn, zowel in politiek Den Haag als in het onderwjsveld. De drempel ligt zo wel heel erg hoog, is de redenering. Ook kleinere scholen laten zien dat ze zich prima staande kunnen houden, zelfs als eenpitter. Zoals CBS De Bron in Sprang-Capelle met een leerlingenaantal dat de afgelopen jaren schommelde tussen de 85 en 90 leerlingen. “Wij zijn niet blij met het rapport van de Onderwijsraad”, zegt voorzitter Rik Opendorp. Als de ondergrens inderdaad op honderd komt te liggen, dan valt het doek voor De Bron. En dat is absoluut onnodig, stelt de voorzitter met nadruk.

Financieel gezond
“We zijn financieel gezond, de onderwijskwaliteit is op orde. We hebben onlangs flink geïnvesteerd in leermiddelen. We hebben een intern begeleider en een remedial teacher en die financieren we uit de gewone bekostiging. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs op voldoende niveau.”
Opendorp noemt het minimumaantal van de Onderwijsraad vrij arbitrair. “Ik zie niet zo gauw dat een school met honderd leerlingen relatief goedkoper is dan een school met tachtig of negentig leerlingen. Ik zou graag de berekeningen willen zien voor die stelling. Onze directeur heeft eens berekend dat een school met 65 leerlingen al levensvatbaar is.”

Geen fusie
Sceptisch is hij ook over een eventuele fusie met andere scholen. “Dan krijg je een bovenschools directeur-bestuurder en dat betekent extra kosten. Die overhead hebben wij nu niet, de lijnen zijn hier kort. Bovendien gaat schaalvergroting tegen de trend in, kijk maar naar het voortgezet onderwijs dat in kleinere scholen wordt opgeknipt.” Het bestuur van De Bron is wel in gesprek met andere besturen over eventuele samenwerking op bepaalde beleidsthema’
[Dit bericht is eerder gepubliceerd op de site van de Besturenraad]

Deel dit artikel