21 juni 2024

Meldpunt autisme wil in gesprek met onderwijs over weigeren leerlingen

EINDHOVEN | NIEUWS | Het (beroeps)onderwijs moet het weigeren van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hoog op de agenda zetten. De instellingen zouden daar ook het bedrijfsleven bij moeten betrekken. Dat is de dringende oproep van de Start Foundation in Eindhoven.

Deze organisatie nam afgelopen zomer het initiatief tot het oprichten van het Meldpunt AUTI-weigerscholen. Aanleiding was onder meer het verhaal van de jongeman Dion die niet werd toegelaten tot een opleiding van SintLucas in Eindhoven. Hij wilde graag 3D-gamedesigner worden, maar hij kreeg tot driemaal toe een afwijzing. Volgens de jongen vanwege zijn stoornis in het autistisch spectrum.
Het meldpunt kreeg in drie maanden 176 meldingen van leerlingen die zeiden dat ze eveneens vanwege hun beperking bot hadden gevangen bij een beroepsopleiding. In de meeste gevallen ging het om mbo-scholen.

Volgens de organisatie is de uitkomst verontrustend en is de weigering van Dion geen op zichzelf staand incident. Op grond van de meldingen concludeert Start Foundation dat minimaal 61 procent van de afwijzingen direct is toe te schrijven aan autisme, hoewel aan de objectieve toelatingscriteria was voldaan. Overigens merkt de organisatie op dat de meldingen niet voor een reactie zijn voorgelegd aan de instellingen. Dat neemt niet weg dat de organisatie graag het gesprek aangaat met de instellingen over het slechten van de ‘auti-drempel’.

Ze wijst erop dat er ook scholen zijn die wel open staan voor deze groep leerlingen. Sterker nog, het komt zelfs voor dat binnen instellingen de ene afdeling een positieve reputatie heeft, en een andere afdeling een negatieve. ‘Er liggen verbeteringskansen voor scholen door intern en onderling te leren van collega’s die het goede doen’, aldus het rapport.

Er zijn volgens Start Foundation verschillende mogelijke verklaringen waarom scholen de boot afhouden als het gaat om leerlingen met autisme:
–    Scholen worden afgerekend op resultaten en zouden daarom scherper selecteren aan de poort. Ook zo in het kader van passend onderwijs te weinig budget beschikbaar zijn om zorgleerlingen te begeleiden.
–    In het mbo zou de kwalificatiestructuur een rol spelen. Het gaat in het mbo niet alleen om het verwerven van vaktechnische kennis, maar ook om sociale competenties.
–    Onbekendheid in het onderwijs met het verschijnsel autisme; gebrek aan deskundigheid om deze leerlingen goed te begeleiden
–    Ook de leerling zelf draagt mogelijk ongewild bij aan een afwijzing. ‘Er zijn leerlingen met een gebrekkig zelfbeeld, met onvoldoende inzicht in de eigen (on)mogelijkheden. Een afwijzing kan dan al snel gezien worden als uitsluiting op grond van de beperking. Op basis van de informatie in de meldingen is niet vast te stellen in hoeverre dit speelt’.

De initiatiefnemers hebben inmiddels contact gehad met o.a. de Onderwijsinspectie, MBO Raad, Platform Gehandicapten MBO, Oudervereniging Balans en OCW. Start Foundation wil graag een bijdrage blijven leveren aan het uit de wereld helpen van het probleem.

Het onderzoek
Er kwamen bij het Meldpunt 176 meldingen binnen. De helft is afkomstig uit Brabant, maar dat verklaart Start Foundation uit het feit dat het een Eindhovens initiatief is. Men is er van overtuigd dat een landelijk onderzoek uitwijst dat het probleem ook in andere provincies speelt.

> Een publieksversie van het rapport is te lezen op de site van Start Foundation.
> Persoonlijke verhalen en reacties zijn  te lezen op www.facebook.com/autiweigerscholen

> Lees ook:

Autisme komt bij kinderen in Eindhoven vaker voor dan elders

Havo in Tilburg voor leerlingen met autisme nu officieel

Avansstudenten met autisme gebaat bij hulp van studiegenoten

Deel dit artikel