22 juli 2024

Avans gaf lector Delnooz onbedoeld een vaste aanstelling

BREDA | NIEUWS | Avans Hogeschool heeft deze week bij de kantonrechter in Breda ontbinding van het arbeidscontract met lector dr. Paul Delnooz moeten vragen. Maar zover had het niet hoeven komen als er niet een fout was gemaakt in de overeenkomst tussen de werkgever en werknemer. Het was namelijk niet de bedoeling geweest om de lector – die in conflict is geraakt met Avans – een vaste aanstelling te geven, maar slechts een contract voor de duur van zijn lectoraat (vier jaar).

Dat valt op te maken uit het verzoekschrift dat Avans heeft ingediend bij de rechtbank en waarin ontbinding van de arbeidsoverkomst wordt gevraagd ‘wegens gewichtige redenen bestaande uit veranderende omstandigheden’. Dat laatste slaat op de verstoorde verhoudingen tussen enerzijds Delnooz en anderzijds de directie van de pabo c.q. het college van bestuur van Avans. Op grond van de cao voor het hbo is het niet toegestaan om met een werknemer drie opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten af te sluiten. Gebeurt dat wel dan ontstaat automatisch een vast dienstverband.

Tijdelijk contract
Avans had dat kunnen voorkomen door tussen het tweede en derde contract van Delnooz een gat te laten vallen van 3 maanden én 1 dag. Echter de periode tussen het ene en andere tijdelijke contract is precies drie maanden. Door dit foutje heeft het conflict met Delnooz voor Avans mogelijk (flinke) financiële gevolgen. De lector heeft namelijk financiële compensatie geëist voor de toekomstige inkomstenderving als gevolg van een eventueel ontbinden van zijn vaste aanstelling. Die compensatie was niet aan de orde geweest als Delnooz een tijdelijk contract had gehad, zoals dat volgens Avans gebruikelijk is bij lectoraten.

Uit het verzoekschrift van Avans en het verweerschrift dat Delnooz bij de rechtbank heeft ingediend komt naar voren dat er bij alle betrokkenen aanvankelijk groot enthousiasme was over het lectoraat ‘De innovatieve opleidingsschool’. Delnooz kreeg van zijn werkgever in de jaarlijkse functioneringsgesprekken uitstekende beoordelingen, en ook voor het resultaat van zijn lectoraat was er lof. In het verzoekschrift van Avans staat onder meer: ‘Paul Delnooz en de kenniskringleden hebben afgelopen jaren een bewonderenswaardige impuls gegeven aan de kwaliteit van de opleiding [pabo, red.] en aan de beroepsontwikkeling in de regio’.

Creatieve Actie Methodologie
Kern van het lectoraat was het onderzoek naar de door Delnooz ontwikkelde Creatieve Actie Methodologie, die er op neerkomt dat leerlingen en studenten tot betere prestaties komen als je ze kritisch leert denken. Met scholen in de regio West-Brabant werden experimenten uitgevoerd, en de scholen van de besturen INOS en Lowys Perquin waren hier zo enthousiast over dat ze methode de komende jaren op grotere schaal wilden gaan inzetten.

Tussen Delnooz en Avans Hogeschool is echter vanaf juli 2013 een diepe vertrouwensbreuk ontstaan. Volgens de lector is dat de schuld van directie van de pabo c.q. het college van bestuur. Die zouden een terloopse opmerking van Delnooz over de directie van de pabo in een functioneringsgesprek, uitgelegd hebben als een motie van wantrouwen. Daardoor kwamen beide partijen in de loop der tijd steeds scherper tegenover elkaar te staan.
De werkgever op zijn beurt verwijt Delnooz dat hij in zijn contacten met het veld verkeerde informatie heeft verspreid over de beëindiging van zijn lectoraat. Volgens Delnooz zou er afgesproken zijn om dat lectoraat met opnieuw een periode van 4 jaar te verlengen, maar Avans stelt dat daar gaan sprake van was omdat de opdracht was voltooid. Bovendien zou Delnooz zelf hebben aangegeven te willen stoppen.

Eigendomsrechten
Uit de stukken van beide partijen valt te lezen dat er ook een conflict is ontstaan over de intellectuele eigendomsrechten van de Creatieve Actie Methodologie. Delnooz claimt dat de rechten bij hem liggen en dat de pabo bij toekomstig gebruik zal moeten betalen voor een licentie. Over de hoogte van de vergoeding lopen de meningen flink uiteen.

Hoe het nu verder moet met de plannen om op basisscholen in West-Brabant op uitgebreidere schaal aan de slag te gaan met de Creatieve Actie Methodologie en daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen, is onduidelijk. Uit het verweerstuk van Delnooz blijkt dat er ook bij het ministerie van Onderwijs, de PO-raad, Onderwijsinspectie en Tweede Kamerleden interesse was voor zijn aanpak.
Voor Delnooz zijn de (financiële) gevolgen van de affaire groot, schrijft hij in het verweerschrift. Zijn imago is beschadigd en hij is met zijn eigen bureau opdrachten kwijtgeraakt. En daardoor dreigt een faillissement. Hij rekent dat zijn werkgever aan.
 De kantonrechter doet uiterlijk 22 september 2014 uitspraak.

Lees ook:

> Avans lector Delnooz: In basisonderwijs is grote bereidheid om te veranderen
> Lector Paul Delnooz haakt in op talentpleidooi Dekker

> Ex-lector Delnooz stapt naar de rechter in geschil met Avans Hogeschool

Deel dit artikel