23 mei 2024

Eugène Bernard: ‘Verplicht oudercontract is wereld op zijn kop’

St.-MICHIELSGESTEL | NIEUWS | De wettelijke invoering van een oudercontract is een slechte zaak, volgens Eugène Bernard, bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). “Het is de wereld op zijn kop. Ik zou de Haagse politiek willen vragen, doe het niet.”

Bernard (niet politiek gebonden) kwam met zijn oproep tijdens een debat van CDA Brabant in het kader van het nieuwe beleidsplan van de partij. Tijdens een bijeenkomst in het gebouw van Kentalis in St.-Michielsgestel (het vroegere doveninstituut) ging het over passend onderwijs en over ouderbetrokkenheid. Er ligt een wetsvoorstel om de betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kinderen te versterken door o.a. afspraken over en weer formeel vast te leggen.  

Maar volgens bestuursvoorzitter Bernard gaat dat niet werken, en hij kreeg bijval van enkele leerkrachten die het debat bijwoonden. Hoe dwing je als school af als een ouder de contractuele afspraak om naar ouderavonden te komen niet naleeft? Stuur je het kind dan maar van school, vroeg een leerkracht zich af. Bernard voorziet dat het louter een papieren maatregel is en dat het vaststellen van contracten met ouders niet meer dan afvinklijstjes zijn. Het zadelt de scholen ondertussen op met extra werk, hoewel toegezegd is om de bureaucratie in het onderwijs juist terug te dringen.

Ouders als consumenten

Het aanwezige Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) meende dat zo’n contract toch wel voordelen heeft, maar ze erkende dat de afgelopen jaren dat de relatie ouders-school zich niet goed ontwikkeld heeft: ‘We zijn ouders teveel als consumenten gaan beschouwen. Maar het gaat erom dat school en ouders naar elkaar uitspreken wat hun verachtingen zijn.’

Bernard onderschreef overigens wel dat ouderbetrokkenheid thema is dat serieus aandacht verdient, maar dat het wel lastig is om er handen en voeten aan te geven. Hij wees erop dat de positie van de ouders juridisch op een aantal aspecten al juridisch verankerd is zoals met het recht op informatie, in de toelating, het klachtrecht en in de medezeggenschap.

Experimenten

Binnen OMO zijn er experimenten met het vergroten met ouderbetrokkenheid, maar de uitkomsten zijn niet altijd hoopvol. Op het Maurick College in Vught werd het tienminutengesprek afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam een spreekuur. Maar daar werd maar beperkt gebruik van gemaakt door de ouders. Op het Rodenborch College loopt nu een proef om ouders die een bepaalde deskundigheid hebben, in te schakelen voor het geven van gastlessen.

Het adagium van het CDA is dat de school terug moeten worden gegeven aan de ouders. De OMO-voorzitter plaatste daar een kritische kanttekening bij. Het kan niet zo zijn dat ouders op de stoel van de professional kunnen gaan zitten. Hij maakte een vergelijking met de zorgsector. “Ziekenhuizen hebben patiëntenplatforms, maar het is toch ondenkbaar dat zij zich zouden bemoeien met hoe een chirurg zijn werk moet doen.”

> Lees hier een Kamerbrief over ouderbetrokkenheid van november 2011

> Lees hier een Kamerbrief over ouderbetrokkenheid van april 2012

> Ga hier naar de website met informatie over de relatie ouders – school 

Deel dit artikel