23 mei 2024

Minister wil haast maken met wet passend onderwijs

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt wil op korte termijn met de Eerste Kamer een afspraak maken over de verdere behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs.

Volgens de minister is het voor alle betrokkenen van belang dat er snel duidelijkheid komt. Door het recent afgesloten akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie is er een nieuwe politieke realiteit ontstaan. De beoogde bezuiniging wordt (deels) teruggedraaid en dat heeft
consequenties voor de randvoorwaarden voor de invoering van passend onderwijs.

De minister in de brief aan de senaat: “Het huidige stelsel van extra ondersteuning aan leerlingen is niet houdbaar. Het stelsel is complex en bureaucratisch, vooral rond het proces van indicatiestelling, het legt de druk op de zwaarste voorzieningen, leidt tot budgettaire onbeheersbaarheid en organiseert de ondersteuning te veel buiten de klas. Per saldo zitten er nog steeds grote aantallen leerlingen thuis.”

“Het vorige kabinet heeft onder leiding van de toenmalige staatssecretaris reeds de noodzakelijke uitgangspunten voor het nieuwe stelsel geformuleerd, in nauw overleg met het onderwijsveld. Deze uitgangspunten zijn grotendeels vertaald in het wetsvoorstel dat onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen.”

“De discussie in de Tweede Kamer en in het land spitste zich vooral toe op de bezuiniging die met de stelselwijziging gepaard zou gaan en het tempo van de invoering. Door het besluit om de bezuiniging in zijn geheel niet door te voeren, ontstaan er ruimere financiële randvoorwaarden om passend onderwijs vorm te geven. Daarnaast is er ruimte om meer tijd te nemen voor de invoering van het nieuwe stelsel.”
 
vrijdag 4 mei 2012

Deel dit artikel