23 juni 2024

Hoger onderwijs in Brabant legt de lat flink hoger met ambitieuze doelstellingen

TILBURG | NIEUWS | De zes hogescholen en twee universiteiten in Brabant zijn zeer ambitieus wat betreft de verhoging van de kwaliteit van hun onderwijs. Dat blijkt uit de prestatieafspraken die ze ieder voor zich gaan maken met het kabinet.

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft de voornemens van de Brabantse instellingen voorzien van het predicaat ‘zeer goed’. Het gaat om de Technische Universiteit Eindhoven, NHTV (Breda), Avans Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch), HAS Den Bosch, Pabo De Kempel (Helmond) en Fontys Hogescholen (Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Veghel, Sittard). Met uitzondering van de Universiteit van Tilburg en de Design Academy (Eindhoven), die het predicaat ‘goed’ kregen. De reviewcommissie adviseert het ministerie van Onderwijs over het vastleggen van de prestatieafspraken en het toekennen van budgetten.

Met het invoeren van harde afspraken over prestaties wil de overheid de hogescholen en universiteiten dwingen concreet aan te geven hoe ze op verschillende terreinen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek willen verbeteren. Te denken valt aan het terugdringen van uitval, het beperken van studieduur, het aantal contacturen, internationalisering en het beschikbaar maken van kennis voor de samenleving (valorisatie). De instellingen moeten zich ook meer dan in het verleden gaan profileren op specifieke onderdelen. De overheid rekent de instellingen af op het al dan niet halen van de doelstellingen.

Voorbeelden van doelen:
Avans: Verhoging score bindend studieadvies naar 52 punt, investeringen in studiebegeleiding en het betrekken van het voortgezet onderwijs bij studiekeuze en schakelmodules
Design Academy: Intensievere begeleiding studenten, innovatief publiek-privaat partnerplan, onderwijsvernieuwing
TU/e: Toename buitenlandse bachelorstudenten, verhoging masterrendement, bevordering onderwijsdifferentiatie
UvT: verhogen deelname studenten aan excellentietrajecten, toename van Engelstalige bachelors, beperking instroom
Fontys: Steviger studiebegeleiding, verbetering studievoorlichting, onderwijsdifferentiatie
NHTV: Unieke masteropleidingen, meer studenten die excellentietraject volgen, meer vwo’ers
HAS: Nog hoger studierendement, doorontwikkelen ondernemerschapsonderwijs
Kempel: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, aanscherping bindend studieadvies tot 51 punten

Fontys kritisch
De instellingen hebben overigens gemengde gevoelens over de wijze waarop de overheid tot prestatieafspraken wil komen. Fontys Hogescholen is daar zeer kritisch over. In een persverklaring zegt de hogeschool het volgende: “Het College van Bestuur blijft zeer sceptisch over dit uiterst bureaucratische instrument en het proces van prestatieafspraken, gekoppeld aan financiële middelen. Naar onze vaste overtuiging zijn de maatschappelijke kosten hiervan groot, leidt het tot strategisch gedrag en veel bestuurlijke drukte zonder dat deze financiële mechanismen betekenis hebben voor de dagelijkse kwaliteitsgerichtheid van onze medewerkers. Een directe koppeling van getallen en geld biedt een schijnwereld van kwaliteitsfinanciering, een illusie van kwaliteitssturing. In onze prestatieafspraken vindt de staatssecretaris dan ook geen plannen, maar eenvoudigweg de zeer ambitieuze kwaliteitsagenda die wij in uitvoering hebben.”

> De adviezen van de Reviewcommissie  zijn hier te lezen: www.rcho.nl

Deel dit artikel