22 juli 2024

Fusie Scholengemeenschap De Keyzer en Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg

TILBURG | NIEUWS | De besturen van Stichting Scholengemeenschap De Keyzer voor SO en VSO en Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) gaan met ingang van 1 augustus verder als één instelling onder de naam Stichting Biezonderwijs.

In het voorjaar 2012 kondigden beide instellingen aan nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie. Najaar 2012 werd dit onderzoek afgesloten met een positief bestuurlijk besluit tot samenvoeging dat kon worden voorgelegd aan de landelijke Commissie Fusietoets Onderwijs. Deze Commissie adviseert de minister van onderwijs bij de beslissing of voorgenomen fusies in het onderwijs mogen doorgaan. De Commissie Fusietoets Onderwijs nam twee periodes van 13 weken de tijd om samen met het ministerie tot een antwoord te komen. Donderdag 20  juni was het zover en kwam vanuit Den Haag het antwoord: Scholengemeenschap De Keyzer en SSOT mogen als één instelling verder.  

Het College van Bestuur van de Stichting Biezonderwijs  wordt gevormd door Bea Rombouts (bestuursvoorzitter) en Manny Liebregt (bestuurder).   In opdracht van de Raad van Toezicht zal Joost van Gils, in samenwerking met het nieuwe College van Bestuur, tot 1 januari 2014 belast  zijn met de afstemming en implementatie van de inhoudelijke beleidscycli.

Parcours is een van de scholen voor speciaal onderwijs in Tilburg die bij de bestuurlijke fusie is betrokken.

Passend onderwijs
Met de samenvoeging anticiperen SG De Keyzer en SSOT op de stelselherziening Passend Onderwijs, die naar verwachting grote gevolgen zal hebben voor de inrichting van het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De wens om meer speciale leerlingen op te vangen in het regulier onderwijs zal, in combinatie met de nieuwe bekostigingssystematiek, er toe leiden dat het aantal leerlingen in de speciale voorzieningen de komende jaren afneemt. Daarmee zal de expertise en de werkgelegenheid van speciale leraren in de richting van het regulier onderwijs verschuiven.

SG De Keyzer en SSOT stellen zich op het standpunt dat een kwalitatief goed aanbod van speciaal onderwijs door fusie beter is te realiseren. Het gezamenlijk belang van regulier en speciaal onderwijs om onderwijs en zorg voor speciale leerlingen  in de toekomst met minder middelen beter te organiseren, is gebaat bij eenheid in visie, flexibele inzet van mensen en een efficiënt gebruik van middelen en gebouwen.  

Ouders en leerlingen zullen weinig merken van de bestuurlijke fusie. De acht betrokken scholen SBO Zonnesteen, SBO Westerwel, SBO Noorderlicht, Parcours SO De Klimmer,  Parcours VSO, De Bodde SO en VSO, SG De Keyzer SO en VSO en Praktijk College Tilburg (VO) starten het nieuwe schooljaar op zoals ze het schooljaar 2012-2013 afsluiten.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel