19 juni 2024

Internationale School Eindhoven doet mee aan pilot Engelstalig onderwijs

DEN HAAG | NIEUWS | De Internationale School Eindhoven (ISE) is een van de twaalf scholen die door OCW zijn geselecteerd voor deelname aan pilot voor tweetalig onderwijs (Nederlands –Engels/Frans/Duits). De proef loopt tot 2019.
Basisscholen geven nu al Engels in groep 7/8 en op enkele honderden scholen krijgen kinderen ook in de lagere klassen Engels. Nieuw in de pilot is dat kinderen niet alleen Engels krijgen als vak, maar dat ook andere vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, creativiteit en gymnastiek in het Engels mogen worden gegeven. Engels als instructietaal is wettelijk niet toegestaan op een basisschool, wel op een middelbare school. De pilot verruimt dus die mogelijkheid voor de deelnemende scholen. Maximaal de helft van de lestijd mag instructie in het Engels worden gegeven.

De Internationale School Eindhoven is geen reguliere (basis)school. Op deze school zitten bijvoorbeeld buitenlandse en Nederlandse kinderen van wie de ouders tijdelijk in Nederland wonen en werken. De school heeft een Nederlandstalige en een Engelstalig afdeling.  De proef vindt uiteraard plaats op de Nederlandstalige afdeling.
In Brabant zijn geen andere scholen die zijn geselecteerd voor deelname aan de pilot.

Staatssecretaris Dekker komt met de pilot tegemoet aan de vraag van met name internationaal georiënteerde scholen. De bewindsman heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om alle basisscholen de mogelijkheid te bieden om structuur 15% van de onderwijstijd Engels (of Frans of Duits) als instructietaal te hanteren.  

Rechtszaak
De versterking van de positie van het Engels binnen de basisschool is niet onomstreden. De Stichting Taalverdediging spande in 2012 een rechtszaak aan om de in haar ogen schadelijke opmars van het Engels te stuiten. Na de uitspraak van de rechter kondigde toenmalige bewindsvrouw Van Bijsterveldt aan dat het aantal uren Engels per week aan een maximum was gebonden. In 2015 krijgen nog 8 scholen de kans om bij de pilot volledig tweetalig onderwijs aan te sluiten.
Mocht in 2019 blijken dat de proef op de 20 deelnemende basisscholen een succes is, dan kan worden besloten om meer basisscholen de mogelijkheid te geven over te stappen op tweetalig onderwijs.
[Bron: o.a. OCW]

 

Lees ook: Relatief weinig basisscholen in Brabant geven kleuters les in vreemde taal   [2011]

Deel dit artikel